Samþykktir fyrir Kaupfélag Suðurnesja

I. KAFLI. - Nafn og tilgangur félagsins.

1. grein.
Félagið heitir Kaupfélag Suðurnesja og er nafnið skammstafað KSK. Heimili þess og
varnarþing er Keflavík. Félagssvæði þess er Suðurnes, Hafnarfjörður, Garðabær,
Sveitarfélagið Álftanes, Kópavogur, Seltjarnarnes og Reykjavík. Félaginu er heimilt
að eiga aðild að atvinnustarfsemi utan félagssvæðisins.

2. grein.
Verkefni félagsins eru:
A. að hafa með höndum umsjón og eignarhald á hlutum KSK í hlutafélögum og
öðrum félögum og taka þátt í stjórnun þeirra;
B. að ávaxta eignir KSK og ráðstafa arði af þeim;
C. að leita samninga um viðskiptakjör fyrir félagsmenn.
D. að auka þekkingu manna á samvinnufélögum og viðskiptamálum.
E. að standa fyrir fjárfestingum á sviði fasteignarekstrar og í almennum
fyrirtækjarekstri.

II. KAFLI - Fjárhagsgrundvöllur og sjóðir

3. grein.
Félagið er samvinnufélag samkvæmt landslögum.
Félagsmenn bera ekki persónulega ábyrgð á skuldbindingum þess, fram yfir það sem
nemur stofnsjóðseign hvers um sig.

4. grein.
Sjóðir félagsins eru:
1. Lögbundinn Varasjóður.
2. Stofnsjóður
3. Endurmatssjóður.
4. Óráðstafað eigið fé
5. Aðrir sjóðir er stofnaðir kunna að verða.
Varasjóður er sameignarsjóður.
Stofnsjóður er séreignarsjóður.
Stofnsjóðseign er að handveði fyrir skuldum og skuldbindingum félagsmanna við
félagið og má því ekki borga hana út, fyrr en eigandi hefir innt af hendi allar
fjárhagslegar skuldbindingar er á honum hvíla.
Sjóðir þessir eru í veltu félagsins eftir þörfum eða ávaxtast á annan tryggan hátt.
Eigi má greiða fé úr óskiptum sjóðum nema eftir tillögu félagsstjórnar, í samráði við
endurskoðendur og með samþykki aðalfundar, enda séu tillögunni fylgjandi ekki færri
en 2/3 hlutar fulltrúa á aðalfundi.

III. KAFLI - Réttindi og skyldur félagsmanna.

5. grein.
Félagsmaður getur hver sá orðið sem búsettur er á félagssvæðinu og hefur náð 16ára
aldri.
Félagsstjórn hefur þó vald til að synja mönnum um upptöku í félagið eða vísa
félagsmanni úr félaginu, ef þeir hafa unnið félaginu álitshnekk eða umtalsverðan
skaða.
Umsækjandi getur þá borið mál sitt undir aðalfund.
Félagsstjórn er heimilt en þó ekki skylt að samþykkja umsókn einstaklinga sem
búsettir eru utan félagssvæðisins. Heimilt er að samþykkja þannig umsókn þess sem
hefur sérstök tengsl við félagið vegna starfa sinna fyrir það eða dótturfélög og
hlutdeildarfélög, sem launþegi eða stjórnarmaður. Jafnframt er heimilt að samþykkja
umsóknir manna sem gegna störfum hjá sérstökum samstarfsaðilum KSK, svo og
félögum sem KSK á eignarhluti í.
Nú hefur félagsmaður flutt af landi brott eða hefur hætt störfum fyrir félagið eða
dótturfélög og telst hann þá ekki uppfylla skilyrði félagsaðildar ef þær aðstæður hafa
varað samfleytt þrjú ár eða lengur.

6. grein.
Við inngöngu skal hver félagsmaður skrifa undir skuldbindingu um að hann sé háður
lögum félagsins eins og þau eru eða verða á hverjum tíma. Jafnframt skal hann greiða
inntökugjald sem rennur í stofnsjóð.
Nýr félagsmaður hefur ekki kosningarétt eða kjörgengi fyrstu tvo mánuðina sem hann
er í félaginu, en nýtur allra annarra félagslegra réttinda strax eftir að inntökugjald er
að fullu greitt.
Hverjum félagsmanni er skylt að gegna þeim trúnaðarstörfum, sem félagsfundir fela
honum. Hann getur þó beðist undan þeirri kvöð og hafnað kjöri, ef félagsstjórn eða
viðkomandi fundur samþykkja það.
Inntökugjald skal ákvarðað af stjórn félagsins í samræmi við ákvæði laga um
samvinnufélög á aðalfundi.

7. grein.
Nafnaskrá skal haldin yfir félagsmenn, svo að jafnan sé fyrir hendi óræk skýrsla um
félagatal.
Félagsmannatal skal geymt á skrifstofu félagsins. Nöfnum nýrra félagsmanna skal
bætt á það þegar þeir hafa fengið full félagsréttindi.
Heimilt er að gefa út sérstök félagskort til félagsmanna til staðfestingar á félagsaðild
þeirra.

8. grein.
Úrsögn úr félaginu skal vera skrifleg og sendast félagsstjórn.

9. grein.
Ef félagsmaður deyr öðlast bú hans fjárréttindi hans á hendur félaginu og skal
dánarbúinu, eða maka sem situr í óskiptu búi, greidd fjárhæð sem samsvarar þeim
réttindum, sbr. nánari ákvæði í 11. gr. þessara samþykkta. Félagsréttindi falla niður
við andlát, enda verða þau ekki öðrum seld eða af hendi látin, né heldur kröfur á
félagið, er af þeim eru sprottnar.

10. grein.
Sérhver félagsmaður hefur eitt atkvæði og er kjörgengur í trúnaðarstöður samkvæmt
því, sem lög þessi ákveða.
Heimilt er félagsaðila að láta umboðsmann sækja félagsfundi fyrir sína hönd, en
umboðsmaður getur þó ekki farið með nema atkvæði eins félaga auk atkvæðis þess er
hann sjálfur hefur.

11. grein.
Innstæða í stofnsjóði skal greidd út
1. Við andlát félagsmanns
2. Við gjaldþrot félagsmanns til skiptastjóra þrotabús
3. Þegar félagsaðili uppfyllir ekki lengur skilyrði fyrir aðild að félaginu.
Heimilt er að krefjast útborgunar á innstæðu í stofnsjóði
1. Þegar 70 ára aldri er náð, enda þótt félagsmaður haldi áfram þátttöku í
félaginu.
2. Ef félagsaðili er metinn með fulla og varanlega örorku skv. reglum TR, enda
þótt félagsmaður haldi áfram þátttöku í félaginu.
3. Ef félagsaðili flytur af félagssvæðinu, enda gangi hann þá úr félaginu
Hafi innstæðu í stofnsjóði, sem greiða ber út skv. 1. mgr., ekki verið vitjað í lok þess
almanaksárs þegar skilyrði eru fyrir því að greiða hana út, skal félagið greiða
umrædda fjárhæð úr stofnsjóði inn á sérgreindan reikning.
Frá og með 1. janúar 2009 er félaginu heimilt að greiða stofnssjóðsinnstæðu með
skuldabréfi til 5 ára með almennum vöxtum verðtryggðra lána sem Seðlabanki Íslands
birtir mánaðarlega sbr. ákvæði 4. og 10. gr. laga um vexti og verðtryggingu nr.
38/2001 (nú 6,3%). Komi til þess að stofnuð verði B-deild stofnsjóðs skal auk þess
heimilt að greiða stofnsjóðsinneign í A-deild út með hlutabréfum í B-deild.
Útborgunardagar/uppgjör stofnsjóðsinneigna til annarra en dánarbúa skulu vera í
febrúar eða september á hverju ári. Innstæður dánarbúa skulu þó greiddar fljótlega
eftir að beiðni um slíkt berst.

IV. KAFLI. - Ráðstöfun tekjuafgangs.

12. grein.
Tekjuafgangi félagsins skal árlega ráðstafað sem hér segir:
1. Til fullra afskrifta af fasteignum, áhöldum og öðrum eignum félagsins, að svo
miklu leyti sem það hefur ekki verið afskrifað nægilega.
2. Af stofnsjóðseignum skal greiða vexti samkvæmt ákvörðun félagsstjórnar og
leggja við innistæðu hvers félagsmanns. (sbr. 2. mgr. 37. gr. gr. laga um
samvinnufélög nr 22/1991.)
3. Til útbreiðslustarfa og fræðslu um samvinnumál, svo og til annarra
menningarmála sem aðalfundur kann að samþykkja.
4. Það sem þá kann að verða eftir má yfirfæra til næsta árs.

V. KAFLI. - Skipulag félagsins

13. grein.
Stjórn félagsins annast:
1. Aðalfundur og aðrir fulltrúafundir.
2. Félagsstjórn.
3. Framkvæmdastjóri.
Stjórn félagsins skal skipuð 5 mönnum, sem kosnir eru á aðalfundi, þá skal einnig
kjósa þrjá varamenn. Kjörtími er þrjú ár.
Allir félagsmenn eru skyldir að taka kosningu um eitt körtímabil. Ef stjórnarmenn
skorast ekki undan má endurkjósa þá svo oft sem vill. Engan má kjósa í stjórn nema
að hann sé félagsmaður.
Stjórnin kýs formann, varaformann og ritara úr sínum hópi til eins árs í senn.
Formaður kveður til fundar og stjórnar þeim. Stjórnafundur er lögmætur, ef meira en
helmingur stjórnarmanna er á fundi. Úrslitum mála ræður afl atkvæða. Allar
fundargerðir stjórnarinnar skulu ritaðar í gerðabók og skrifa viðstaddir stjórnarmenn
undir þær.

VI. KAFLI. - Deildir og deildarfundir.

14. grein.
Félagsstjórn skiptir félagsmönnum í deildir eftir búsetu þeirra.
Deildirnar skulu halda aðalfund fyrir lok aprílmánaðar ár hvert.
Aukafundir í deildum skulu haldnir þegar deildarstjórn og framkvæmdastjóri telja
nauðsynlegt, eða ef félagsstjórn, skoðunarmenn eða minnst 10% deildarmanna óska
þess skriflega og tilgreina ástæður. Fundarboð til deildafunda skulu auglýst í í
blöðum, útvarpi eða á annan hátt.
Vanræki deildarstjórn að kalla saman fund, skal formaður félagsstjórnar boða til hans.
Heimilt er að hafa fundi sameiginlega fyrir tvær eða fleiri deildir, ef félagsstjórn telur
það henta.
Dagskrá aðalfunda deildanna skal vera sem hér segir:
1. Kosinn fundarstjóri og fundarritari.
2. Skýrsla félagsstjórnar og framkvæmdastjóra.
3. Tillögur til breytinga á samþykktum sem leggja á fyrir næsta aðalfund
félagsins.
4. Kosnir fulltrúar og varafulltrúar á aðalfund.
5. Kosin stjórn og varastjórn fyrir deildina.
6. Önnur mál.
Félagsstjórn og framkvæmdastjóri hafa leyfi til þess að sitja deildafundi og taka þátt í
umræðum, þótt ekki eigi þeir heima á deildarsvæðinu, en hafa þá ekki atkvæðisrétt.
Gjörðir deildafunda skal rita í gjörðabók. Hún skal geymd á aðalskrifstofu félagsins
milli funda.

15. grein.
Deildarstjórn skal skipuð þremur deildarfélögum og skulu þrír kjörnir til vara.
Aðalverkefni deildarstjórnar eru:
1. Að vera vettvangur fyrir miðlun upplýsinga á milli félagsstjórnar og
félagsmanna.
2. Undirbúa kosningu fulltrúa á aðalfund félagsins.
Deildarstjórn kýs sér sjálf formann og ritara.

16. grein.
Um kjör aðalfundarfulltrúa.
Aðalfundarfulltrúar skulu vera 60 kosnir af deildum í hlutfalli við fjölda félgsmanna í
hverri deild. Þó skal einstök deild aldrei eiga fleiri fulltrúa en 20. Félagsstjórn sker úr
um fulltrúafjölda deildanna í samræmi við félagatal í upphafi árs. Deildarstjórn skal
árlega gera tillögu um val fulltrúa og varafulltrúa, sem kjósa á fyrir deildina.
Á tillögulistanum skal vera tvöföld tala aðalfulltrúa deildarinnar, en auk þess fimm
línur þar sem bæta má við nöfnum fullgildra félagsmanna að ósk fundarins. Ef óskir
berast um fleiri nöfn, skal aðeins skrá þá fimm á listann sem mest fylgi hafa á
fundinum. Setja skal x framan við nöfn þeirra sem kosnir eru.
Þegar kjöri aðalfulltrúa er lokið, taka þeir deildarmenn sem atkvæði fengu sæti
varafulltrúa í þeirri röð sem atkvæði féllu á þá sem aðalfulltrúa.

VII. KAFLI - Aðalfundur.

17. grein.
Aðalfundur félagsins hefur æðsta vald í öllum málum þess, með þeim takmörkunum
sem lögin ákveða. Hann skal haldinn einu sinni á ári þegar deildafundum er lokið.
Þar eiga sæti kjörnir fulltrúar félagsdeildanna og taka þeir ákvarðanir í umboði allra
félagsmanna.
Aðalfund skal boða skriflega hverjum þeim er rétt á til að sækja hann, eigi síðar en
með viku fyrirvara. Aðalfundur er lögmætur ef rétt er til hans boðað og meirihluti
atkvæðisbærra fulltrúa mætir. Úrslitum mála ræður afl atkvæða nema þar sem lög
ákveða annað. Félagsstjórn og framkvæmdastjóri skulu sitja fundinn. Þeir hafa
málfrelsi og tillögurétt, en ekki atkvæðisrétt nema þeir hafi verið kosnir fullrúar.
Lagabreytingar má aðeins gera á fundinum, hafi þær áður verið kynntar á
deildafundum í öllum deildum.
Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:
1. Kosinn fundarstjóri og fundarritari.
2. Athugað hvort boðað hefur verið til fundarins á löglegan hátt.
3. Skýrslur félagsstjórnar og framkvæmdastjóra
4. Reikningar félagsins bornir upp til samþykktar.
5. Ákveðið hvernig ráðstafað skuli tekjuafgangi félagsins, ef nokkur er.
6. Tekin fyrir mál, er lögð kunna að verða fyrir af félagsstjórn og
framkvæmdastjóra.
7. Tillögur um breytingar á samþykktum, sem fram hafa komið.
8. Ákveðin laun félagsstjórnar.
9. Kosin félagsstjórn.
10. Kosnir varamenn í félagsstjórn.
11. Kosinn löggiltur endurskoðandi eða endurskoðunarfélag.
12. Kosning fulltrúa og varafulltrúa á aðalfund SÍS.
13. Önnur mál, sem upp kunna að verða borin.

18. grein.
Aukafulltrúafundi skal halda eftir ákvörðun félagsstjórnar eða framkvæmdastjóra.
Ennfemur skal halda fulltrúafund, ef einn tíundi hluti atkvæðisbærra fulltrúa eða fleiri
en ein deildarstjórn krefst þess skriflega og greinir fundarefni.
Ef framkvæmdastjóri kallar ekki saman fund, þegar þess er réttilega krafist, skal
formaður félagsstjórnar boða til fundarins, og geri hann það ekki innan 14 daga, geta
hlutaðeigendur sjálfir gert það.
Um boðun og fundarsköp gildir sama um fulltrúafundi og aðalfundi.
Á fulltrúafundum og deildarfundum skal kjósa fundarstjóra og ritara með opinberum
kosningum. Aðrar kosningar skulu vera skriflegar ef þess er krafist.

VIII. KAFLI. - Störf stjórnar.

19. grein.
Stjórnin undirbýr fundarefni, framkvæmir fundarályktanir og annast störf milli funda,
leggur fyrir aðalfund til úrskurðar endurskoðaða reikninga félagsins fyrir næsta ár á
undan, hefir eftirlit með húsum, áhöldum og öðrum eignum félagsins, gætir hagsmuna
þess í öllum greinum og skal leita aðstoðar dómstóla í málefnum félagsins, ef þörf
krefur.
Allir samningar sem stjórnin eða framkvæmdastjóri gerir fyrir hönd félagsins,
samkvæmt lögum þessum eða ályktunum félagsfunda, eru bindandi fyrir félgsheildina
og hvern einstakan félagsmann. Stjórnarmenn þrír saman rita firma félagsins.
Laun stjórnar skulu ákveðin á aðalfundi.

20. grein.
Störf þau, er félagsstjórn felur framkvæmdastjóra, eru einkum þessi:
1. Að standa fyrir starfrækslu félagsins
2. Að hafa umsjón með húseignum félagsins, áhöldum og öðrum fjármunum, er
félagið á eða hefir til umráða.
3. Að sjá um að allar eignir þess séu jafnan vátryggðar fyrir fullt verð.
5. Að ráða starfsmenn félagins og semja um laun þeirra.
6. Að annast bréfagerðir félagsins, bókhald og reiknisskil og inna af hendi allar
fjárreiður þess.
7. Framkvæmdastjóri skal sjá um að eftirlit sé haft með sjóðum félagsins
8. Hann skal gera grein fyrir starfsemi sinni á aðalfundi ár hvert, og hvenær sem
stjórnin æskir þess.
Stjórnin veitir framkvæmdastjóra prókúruumboð og öðrum ef með þarf.
Stjórn og framkvæmdastjóri bera ábyrgð gerða sinna fyrir aðalfundi, stjórnarmenn
sameiginlega, nema sá er látið hefur bóka ágreiningsatkvæði í gerðabók félagsins.

IX. KAFLI. - Endurskoðun.

21. grein.
Til endurskoðunar á gjörðum framkvæmdastjóra og reikningum félagsins skal
félagsstjórn ráða löggiltan endurskoðanda, samkvæmt ákvörðun aðalfundar, sem ekki
þarf að vera félagsmaður.
Reikningsár félagsins er almanaksárið.
Endurskoðun skal framkvæmd og skýrsla um hana gefin fyrir aðalfund.
Framkvæmdastjóri, eða ef við á, félagsstjórn, skal og gefa skriflegar skýringar við
athugasemdir endurskoðenda á þeim fundi, þegar skýrsla þeirra er lögð fram.

X. KAFLI. - Önnur ákvæði.

22. grein.
Samþykktum þessum má breyta á lögmætum aðalfundi, með a.m.k. 2/3 hluta atkvæða,
en áður skulu breytingarnar hafa verið ræddar á deildarfundum.
23. grein.
Ef til félagsslita kemur skal farið eftir ákvæðum laga um samvinnufélög. Ef félaginu
er slitið eða því breytt í hlutafélag skv. XII. kafla um samvinnufélög skal áður en
hlutabréfum eða eignum er útlutað til félagsaðila/stofnsjóðseigenda verja a.m.k. 10%
af óskiptum sjóðum og aldrei lægri fjárhæð en 400 milljónum króna til stofnunar, sem
ætlað er að styrkja málefni sem teljast til almenningsheilla, mannúðarmála eða ætlað
er að starfa í hliðstæðum tilgangi. Líknarsjóður þessi fái sérstaka skipulagsskrá.
Stjórn KSK skal jafnframt vera heimilt að verja allt að 400 milljónum króna af
óráðstöfuðu eigin fé félagsins í sérstakan sjóð eða samfélagsverkefni á félagssvæði
KSK, er starfi í nánum tengslum við félagið. Í þessu skyni er stjórn félagsins m.a.
heimilt að gangast fyrir því að sett verði á laggirnar sjálfseignarstofnun.
Með afgreiðslu þessara samþykkta eru úr gildi fallin eldri lög félagsins.

Þannig samþykkt á aðalfundi KSK 31.maí 2012